AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

ECM Systems široko spolupracuje s univerzitami, vývojovými a výskumnými centrami nie len na Slovensku. 

ECM Systems ponúka v rámci automobilového priemyslu riešenia v nasledujúcich oblastiach:

Výskum a vývoj pohonných jednotiek (osobné, motocykle, nákladné autá, autobusy, letecké a lodné motory, lokomotívy a iné pohonné jednotky určené pre špeciálne účely)

Priame (CO, CO2, O2, THC, CH4,NOx a neregulované zložky N2O, horúce a vlhké meranie SO2, NH3, … ) a zrieďovacie meracie systémy (CO, CO2, THC, CH4 a NOx – (podľa štandardov ULEV a SULEV) pre analýzu suchých i vlhkých emisií spaľovacích motorov – certifikácia alebo legislatívne meranie :

  • Feedgag
  • Tailpipe
  • Midbed
  • EGR

Analýza palív

Analýza a vývoj alternatívnych palív

Vyhrievané odberné systémy

EGR moduly – recirkulácia spalín v rámci spaľovacieho motora – redukcia NOx a CO2 emisií

AFR senzor – numerické simulácie pomeru vzduchu a paliva

Vstrekovanie NH3 – deNOx (znižovanie emisií NOx)

Analýza efektívnosti katalyzátorov

Monitoring a analýza častíc vznikajúcich pri brzdných procesoch

Dodávka systémov a zostáv pre certifikačnú a verifikačnú činnosť – od malých záhradných motorov až po SULEV/EURO 4/5 systémy

Naša spoločnosť ponúka kompletné riešenia pre zvyšujúci dopyt pre emisné merania. 

Analýza výhrevnosti a „Wobe indexu“

Analyzátory výhrevnosti a Wobbe indexu sa využívajú hlavne na sledovanie zemného plynu, odpadových plynov, v petrochémii, metalurgii, koksárenstve, bioplyne a mnohých ďalších aplikácií pri ktorých sú spaľované plyny s premenlivým zložením. Prístrojová technika je založená na princípoch chromatografie, katalytického spaľovania, spektometrie a plameňovej kalorimetrie.

Analyzátory BTEX / VOC

BTEX analyzátory slúžia na monitorovanie aromatických zložiek okolitého ovzdušia. Tieto analyzátory sú chromatogracické prístroje, pri ktorých sa používa koncentrácia vzorky na zvýšenie citlivosti prístroja.

Analyzátory koncentrácie a veľkosti častíc

Monitorovacie prístroje sledujú častice v rozmerovom rozsahu od 2,5 nanometra až do desiatok mikrometrov pre rozličné aplikácie:

Analyzátory ropných látok vo vode

Oblasti využitia týchto prístrojov sú aplikácie, ktoré súvisia s kondenzátmi pary, napájaním kotlov, čistou vodou, chladiacou vodou, vstupnou ochranou a znečistenou vodou s chemickou úpravou.

Analyzátory zloženia zemného plynu

Skupina prístrojov určená na monitorovanie komponentov zemného plynu.

Automatické emisné monitorovacie systémy

Systémy zabezpečujúce monitoring v rámci legislatívy. Množstvo monitorovacích princípov a architektúr. Spracovanie emisných dát (QAL3, EN14181).

Detektory toxických a výbušných plynov

Široký sortiment stacionárnych a prenosných detektorov toxických výbušných plynov. Prístroje sú vybavené rádiovým prenosom s dosahom až niekoľko kilometrov. Vďaka tomuto je možné v priebehu niekoľkých sekúnd realizovať monitorovanie miesta priemyselnej katastrofy, veliteľ zásahu môže v reálnom čase sledovať akému riziku sú vystavení členovia zásahu. Priestorové monitorovanie je možné realizovať bez nákladnej a zdĺhavej kabeláže.

Hluk – vibrácie – tepelný šok (heat stress) – monitorovacie prístroje

Prístroje na sledovanie úrovne hluku a vibrácií umožňujú sledovať parametre pracovného prostredia. Ponúkame modulárny systém prístrojov, ktoré umožňujú sledovať hluk, vibrácie a tepelný šok. Rozsah prístrojov siaha od osobných monitorov pripnutých na odeve, po profesionálne meracie aparatúry najvyššej kategórie.

Imisné monitorovanie

Systémy na monitorovanie okolitého ovzdušia ECM sú integrované do klimatizovaných tepelne izolovaných kontajnerov. Monitorovacie stanice môžu byť stabilné alebo mobilné.

Kamerový termografický systém

Je určený na sledovanie teplotnej distribúcie v spaľovacej komore a slúži na udržiavanie „ohňovej gule“ v centrálnej polohe tak, aby sa nedotýkala stien kotla, čím by mohlo dôjsť k prasknutiu trúbok a membrán.

Meteorológia, Hydrológia

ECM dodáva vysokokvalitné systémy pre profesionálne hydrologické a meteorologické aplikácie:

Monitorovanie častíc

ECM dodáva prístrojové riešenie pre široké spektrum monitorovania častíc:

Monitorovanie procesných plynov a kvapalín

Veľmi široké spektrum možností merania a monitorovania. 

Prístroje monitorujúce bezpečnosť pri práci

Široký sortiment detektorov sledujúcich jednotlivé zložky znečistenia ohrozujúce ľudí pri výkone povolania.

Prístrojová technika na sledovanie kvality vody

Poskytujeme on-line riešenia pre monitorovanie kvality vody od jednotlivých prístrojov až po rozsiahle monitorovacie systémy s množstvom sledovaných parametrov dodávaných na kľúč pre rôzne aplikácie. Ponúkame všetky typy prístrojovej techniky od jednoduchých sond, cez vzorkovače kvality vôd až po spektrometrické riešenia.

Riadenie spaľovacieho procesu

Využitie inovatívnych technológií znižuje emisie a zvyšuje disponibilitu energetických zariadení.

Snímače plameňa a zapaľovacie horáky

Snímače plameňa a zapaľovacie horáky pre rozličné palivá a konfigurácie spaľovacích komôr.