OZNAMY

Názov projektu

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČNOSTI 

ECM SYSTEMS, S.R.O.

VÝŠKA NFP PRE PROJEKT : 

185 077,43 €

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločnosti na základe vypracovaného energetického auditu realizáciou navrhovaných opatrení vo výrobnom areáli v obci Partizánska Ľupča. Sú navrhnuté dve opatrenia:

rekonštrukcia budovy (SO-01-Dielňa) spočívajúca v zateplení obvodového a strešného plášťa s výmenou otvorových výplní

rekonštrukcia vykurovania s nahradením existujúceho kotla na tuhé palivo

Realizáciou projektu sa usporia primárne energetické zdroje a prispeje sa k ochrane životného prostredia znížením produkcie CO2, čo je vyjadrené prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu.