CHEMICKÝ PRIEMYSEL

ECM Systems ponúka analytické vybavenie pre chemický priemysel.

 

Analýza plynov

 • Koncentrácie kyslíka v rozličných zmesiach v stopových i vysokých koncentráciách
 • Procesné analyzátory na báze IČ alebo UV absorpcie na sledovanie zloženia plynových zmesí
 • Sledovanie výhrevnosti a Wobbe indexu
 • Procesná chromatografia
 • Rosný bod vody a uhľovodíkov, sledovanie vlhkosti rozličných médií
 • Meranie prietoku a prenosu energie príložnými prístrojmi
 • Presné meranie prietoku aj pomaly prúdiacich procesných, fakľových a odpadových plynov
 • Sledovanie zloženia bioplynov, odpadových a fakľových plynov

Analýza kvapalín

 • Sledovanie zloženia obsahu kvapalín pomocou refraktometrických, vodivostných, ultrazvukových a spektrometrických prístrojov
 • Meranie zákalu, farby, viskozity, stavu kryštalizácie a polymerizácie kvapalín
 • Monitorovanie zloženia kvapalín pomocou UV, NIR, FTIR, alebo Raman analytických metód
 • Sledovanie obsahu uhľovodíkov vo vode a tiež vody v uhľovodíkoch
 • Sledovanie výšky peny na vodivých aj nevodivých kvapalinách
 • Monitorovanie zloženia kvapalín pomocou automatických titračných, fotometrických, alebo elektródových analyzátorov
 • Sledovanie fyzikálnych vlastností ako bodu mrznutia, destilačnej krivky, bodu vzplanutia a ďalších
 • Meranie obsahu síry v kvapalinách
 • Monitorovanie hladín a prietokov

Analýza častíc

 • Identifikácia poškodených filtračných rukávov
 • Sledovanie účinnosti filtračných systémov
 • Monitorovanie častíc v pracovnom prostredí
 • Monitoring čistých priestorov
 • Meranie emisií TZL
 • Identifikácia baktérií v čistých priestoroch
 • Meranie častíc v rozličných (aj výbušných) plynných médiách
 • Zákalomery a čítače častíc na sledovanie membránových filtrov
 • Identifikácia rastu baktérií vo vodných nádržiach a rozvodoch
 • Sledovanie vysušovania práškových a granulátových produktov

Ekológia a pracovné prostredie

 • Automatické emisné monitorovacie systémy s certifikáciou QAL1 podľa EN14181
 • Monitorovanie imisií v okolitom ovzduší
 • Sledovanie toxických a výbušných plynov v pracovnom prostredí
 • Kalibrátory detektorov toxických plynov s interným vyvíjaním kalibračného plynu
 • Testery prostriedkov na ochranu dýchania
 • Monitorovanie odpadových vôd a čističiek

Ostatné

Sledovanie plameňa pri rozličných aplikáciách

 

Monitorovanie obsahu kyslých plynov v spalinách a DENOX procesov

Komplexné monitorovanie procesov dusíkovej, chlórovej, etylénovej chémie, fermentačných a petrochemických procesov

Optimalizácia spaľovacích procesov

Ochrana pred požiarmi a výbuchmi

Monitorovanie baktérií v čistých priestoroch

Dezinfekcia čistých priestorov

Trasové ohrevy a fitingy

Analytické riešenia dodávame „na kľúč“ vrátane návrhu a projektovanie systémov odberu vzoriek a napojenia na dátové systémy.