POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Spoločnosť ECM systems, s.r.o. ponúka riešenie na kľúč pre potravinársky priemysel.

Analytické vybavenie v oblastiach výroby:

Výroba jedál

ECM ponúka pre výrobu jedál a nápojov nasledujúce aplikácie:

Neinvazívne meranie výšky hladín v nádržiach

Ultrazvukové senzory a senzory tlaku sú všestranými a presnými prístrojmi nielen na meranie hladiny a prítomnosti kvapalín. Systém pozostáva zo signálnej procesorovej jednotky a ultrazvukového senzora. Systém automaticky vypočítava výšku hladiny a objem kvapaliny v nádrži zo signálu, ktorý vyšle senzor.

Ultrazvukové meranie výšky hladín kvapalín a pevných látok

ECM ponúka prístroje pre nekontaktné, ultrazvukové, kontinuálne meranie výšky hladiny kvapalín a tuhých látok, ktoré poskytujú presné merania so schopnosťou automatickej kompenzácie zmien teplôt a ďalších okolitých podmienok. Prístroj je navrhnutý pre aplikácie ako procesné nádrže, skladovacie nádoby, hromady materiálu, a tak podobne. Zariadenie je nízko-energetické a je dostupné s upraviteľným LCD displejom.

Kontinuálne meranie koncentrácie kvapalín s veľkou presnosťou

Kontinuálne monitorovanie koncentrácie poskytuje pre optimalizáciu výrobného procesu. Výsledkom je redukcia opráv a prepracovaní výsledného produktu, zvýšenie kvality výroby a zníženie nákladov. Prístroj Densicheck TX je založený na princípe závislosti rýchlosti šírenia zvuku v kvapaline od koncentrácie kvapaliny. Ultrazvukové pulzy sú vysielané cez kvapalinu a odrazené späť k zdroju ultrazvukového signálu. Čas prechodu ultrazvuku je meraný zdokonalenou a vysokorýchlostnou elektronikou. Namerané hodnoty sú konvertované mikroprocesorom na signál reprezentujúci koncentráciu kvapaliny. Teplota je automaticky kompenzovaná integrovaným senzorom a výsledná hodnota je prenesená v analógovej alebo digitálne forme do vhodného displeja alebo radiča.

Nevzorkovacie integrované meranie a riadenie CO2 pre sýtené nápoje

Princíp saturačného tlaku a techník na sledovanie teploty je ideálne pre presné a nevzorkovacie meranie CO2. Senzor pozostáva z membrány zo silikónovej gumy, cez ktorú rozpustený CO2 preniká do uzavretej evakuačnej komory. Parciálny tlak plynu je potom meraný a zobrazený analyzátorom alebo riadiacou jednotkou ako obsah CO2. V systéme je začlenený vákuový exhaustor, ktorý pravidelne prečisťuje senzor, čo zaručuje kontinuálne a presné meranie rozpusteného CO2. Analyzátor a riadiaca jednotka môže byť spojená so systémom riadenia sýtenia, čo umožní plne integrované meranie CO2, jeho dávkovanie a riadenie.

Sledovanie filtračného procesu

Pri výrobe jedla a nápojov sa čoraz častejšie používa membránová filtrácia. Porušením jedného vlákna z tisícoviek vlákien, z ktorého membránový filter pozostáva, môže spôsobiť prepustenie baktérií, ktoré sa začnú množiť v procese. Tento jav je možné odhaliť iba po niekoľkých dňoch od takejto kontaminácie. Dolu popísaný monitorovací systém slúži pre okamžitú detekciu problému membránového filtračného procesu. Zariadenie analyzuje interferencie rozptýleného svetla odrazeného od častíc v presne určenom objeme. To umožňuje detekciu častíc od veľkosti 0,5 μm alebo detekciu odchýliek koncentrácie častíc v odpovedajúcom množstve. Táto metóda merania je založená na diferenčnom meraní, takže žiadna kalibrácia prístroja nie je nutná. Zariadenie je inštalované v zapuzdrení  Varinline® s postrannými sklíčkami, takže nedochádza ku kontaktu s médiom. Táto požiadavka vyplývajúca z prísnych hygienických noriem. Je požadovaná najmä v pivovaroch, pri výrobe jedál a nápojov. Avšak je tiež možné použiť prístroj v bypass móde alebo ho použiť na priame monitorovanie malých objemov prostredníctvom vzorkovacích ventilov.

Neinvazívne meranie prietoku

Neinvazívne meranie prietoku ultrazvukovou metódou ponúka niekoľko nezrovnateľných výhod. Senzory prietokomeru sa ľahko pripnú k potrubiu, nemusí dôjsť k žiadnemu prerušeniu výroby pri inštalácii. Iba dva páry senzorov sú potrebné k pokrytiu väčšiny priemerov potrubí v priemyselných aplikáciách (DN10 do DN2500), celkový rozsah pokrýva priemery od DN6 až do DN6500. S našimi prietokomermi je teraz dôveryhodné meranie prietoku otázkou pár minút. Žiadne procedúry typu nastavovanie nuly nie sú potrebné, všetky kalibračné dáta a parametre senzorov sú uložené vo vnútornej pamäti senzorov a automaticky sú odoslané do meracej jednotky pri zapojení senzora. Do piatich minút sa objavia hodnoverné hodnoty prietoku na displeji prietokomera.

Refraktometre pre technologické merania

Pre analýzu binárnych roztokov (s dvomi prevládajúcimi zložkami, ako napríklad cukor vo vode, kyseliny, alkalické kvapaliny) je refraktometria v mnohých prípadoch optimálne riešenie.

Skupina ECM poskytuje refraktometre pre technologické merania pre presné meranie koncentrácie (BRIX) v kvapalných aplikáciách priemyslu výroby jedál a nápojov. K hlavným výhodám refraktometrov patrí:

Systém sledovania kvality vody

V priemysle výroby jedál a nápojov existujú tri zjavné aplikačné použitia systému pre sledovanie kvality vody :

1

Prvý je sledovanie vypúšťaných vôd do prostredia vyžadované úradmi životného prostredia.

2

Druhý je sledovanie úniku organických zložiek do vody, problémy s riadením výrobného procesu a najmä použitie na kontrolu čistoty privádzanej vody.

3

Posledné aplikačné použitie je včasné varovanie v prípade neúmyselného alebo  náhodného znečistenia vody toxickými látkami ako aj včasné varovanie v prípade teroristických útokov.

Popisovaný systém je postavený na unikátnej spektroskopickej sonde a sady pomocných senzorov. Systém je modulárny, aby vyhovoval aj tým najväčším požiadavkám. Jednotlivé časti sú schopné detegovať rôzne sady parametrov, dokopy tvoria kompletný systém pre kontrolu kvality vody. Stavbu vlastného kontrolného systému  môžete začať od jednoduchého modulu a postupne pridávajte ďalšie moduly a senzory podľa Vašich potrieb. Alebo môžete investovať do jedinečného kompletného systému merania kvality vody a majte všetky parametre vždy dostupné na jednom mieste, ktoré Vám do detailu popíšu kvalitu vody. Dostupné parametre sú: BSK, CHSK, TOC, DOC, UV 254, BTX, NO3, NO2, NH4, K+, voľný chlór, F-, zákal, farba, pH, ORP, EC, teplota, O2, O3, H2S, fingerprints, kontaminačný alarm.

Sledovanie pracovného prostredia

Ochranné a bezpečnostné zariadenia sú navrhnuté k detekcii prítomnosti nebezpečných plynov (H2S, CO, O2, prchavých, výbušných a toxických látok), tuhých častíc, ale aj minimálneho pohybu vzduchu, ktorý sa pohybuje ventiláciou. Prítomnosť nebezpečných plynov môže byť detekovaná pomocou viacerých metód – infračervených, elektrochemických alebo aj fotoionizačných detektorov. Zariadenia pre monitorovanie pracovného prostredia môžu byť prenosné, vrátane osobných detektorov, alebo stacionárne, zahrňujúce testovacie stanice detektorov. Zariadenia môžu poskytovať detekciu jedného alebo viacerých plynov. Veľmi dôležité v niektorých prevádzkach je sledovanie parametrov akými sú: stupeň radiácie, vibrácií, teplotného stresu alebo hluku. V mnohých prípadoch je veľmi dôležité monitorovanie základných parametrov vo vnútorných priestoroch budov – nemocníc, knižníc, múzeí a podobne. Z týchto parametrov spomeňme: teplotu, rosný bod, celkovú vnútornú kvalitu priestoru, výmenu vzduchu a mnoho ďalších. 

Pre všetky tieto aplikácie je skupina ECM pripravená poskytnúť riešenie na kľúč, ktoré bude predstavovať presnú a spoľahlivú odpoveď pre všetky Vaše obavy o ochranu pracovníkov.

Monitorovanie oplachov produkčnej linky pre výrobu nápojov

Výrobné linky pre výrobu nápojov musia byť pravidelne čistené. Analytické zariadenia skupiny ECM umožňujú bezpečnú detekciu vyrábaného produktu, vody a detergentu tak, aby výrobný proces ostal neustále pod kontrolou.

Sledovanie únikov organických zlúčenín

Tento nový spektrometrický analytický systém je navrhnutý na monitorovanie znečisťujúcich látok priamo vo vode bez nutnosti vzorkovacieho systému. Systém čistenia stlačeným vzduchom umožňuje dlhodobú bez údržbovú prevádzku. Zariadenie umožňuje akékoľvek monitorovanie vody založené na UV-VIS spektrách jednotlivých znečisťujúcich zložiek ako aj všeobecné charakteristiky akými sú: COD, TOC, BOD, olej vo vode, atď. K špeciálnym aplikáciám patrí varovný systém založený na sledovaní deviácií spektier v porovnaní k štandardným podmienkam. Zariadenie môže byť rozšírené špeciálnymi senzormi pre monitoring DO, pH vodivosti, NH3, atď.

Meranie prietoku v kanáloch a na polovicu naplnených potrubiach

Sledovanie prietoku v kanáloch a na polovicu naplnených potrubiach je založené na Dopplerovom ultrazvukovom princípe, kedy sa sleduje priemerná rýchlosť prietoku a výška hladiny. V prípade, že profil potrubia alebo kanálu je známy, prietok je vypočítavaný riadiacou jednotkou zariadenia.