CIVILNÉ INŽINIERSTVO

Naša ponuka v tejto oblasti  zahŕňa laboratórne prístroje pre stanovenie rôznych chemických a fyzikálnych vlastností stavebných materiálov a vzoriek vozoviek (bitúmenových zmesí).

Produkty pre civilné inžinierstvo :

 • univerzálne testovacie zariadenia
 • ohýbacie, stláčacie a únavové zariadenia
 • klimatické komory
 • prístroje pre detekciu korózie výstuže
 • sady pre stanovovanie chemických vlastností
 • analyzátory podložia a jednotlivých vrstiev
 • kolesové vyjazďovače
 • dodávky špecializovaných meracích vozidiel pre rôzne kľúčové parametre vozoviek
 • profilografy
 • detekcia trhlín optickými systémami
 • deflektografy
 • GPR systém
 • mapovacie systémy na báze lidarov
 • snímače koeficientu trenia vozoviek a pristávacích plôch
 • záťažové mechanizmy pre vozovky a mostné systémy
 • vyrezávače vzoriek pre laboratórnu analýzu

Špeciálnou oblasťou dodávok sú senzory určené pre tunely :

 • vyhodnocovače viditeľnosti, rýchlosti prúdenia
 • detektory toxických plynov
 • kamerové systémy s možnosťou sčítania a kategorizácie vozidiel
 • vyhodnocovanie rýchlosti vozidiel
 • automatické upozornenie obsluhy na nebezpečnú situáciu (osoba v tuneli, vypadnutý náklad, zastavené vozidlo, dym, požiar, …)
 • kategorizácia a sčítanie vozidiel na základe indukčných slučiek
 • systém optimalizácie chodu ventilácie

Všetky senzory je možné zapojiť na pult obsluhy a automaticky samostatne alebo v skupinách vyhodnocovať s výstupom pre užívateľov – automatické odklonenie dopravy, informačné tabule, a tak ďalej a v neposlednom rade aj simulátory tunelových systémov pre výcvik obsluhy v krízových situáciách, analýza záťaže cestnej siete, simulátory vozidiel.

Aerosólový výskum

V neposlednej rade sa naša spoločnosť venuje dodávke prístrojov pre aerosólový výskum. Tento druh znečistenia vzniká najmä pri transporte tovarov a osôb a čoraz viacej predstavuje hrozbu pre obyvateľstvo v rámci miest a aglomerácií. Naša spoločnosť ponúka špičkové riešenia výrobcu TSI, ktorá sa zaoberá sledovaním a popisom zdrojov týchto aerosólov : 

 • doprava
 • spaľovacie motory
 • proces brzdenia
 • monitoring spaľovania
 • vizualizácia plameňa
 • vizualizácia toku