Odvetvia

IMISNÝ A EMISNÝ MONITORING

METALURGIA

SPAĽOVANIE ODPADU

ÚPRAVA A MONITORING PITNEJ VODY

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

VÝROBA PAPIERA A CELULÓZY

Analýza plynov

EMISNÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY


ECM Systems, s.r.o. dodáva emisné monitorovacie systémy optimalizované pre konkrétny technologický proces. 

Podľa aplikácie ECM využíva všetky známe metódy realizácie emisných monitorovacích systémov, ktorými sú:

priama interakcia

zrieďovacia extrakcia

in-situ

Systémy ECM využívajú tieto metódy analýzy:

Súčasťou emisných monitorovacích systémov sú aj monitory:

IMISNÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY

ECM dodáva imisné monitorovacie systémy v zhode s medzinárodnými štandardmi. Komponentami imisných monitorovacích systémov bývajú:

plynové analyzátory SO , H S, TRS, NO , NH, O, CO, CO, VOC monitory a vzorkovače častíc podľa noriem PM10 alebo PM2.5​

absorbčné vzorkovače plynov​

meteorologické snímače

dátové systémy

ECM dodáva aj špeciálne kompaktné multikomponentné imisné systémy, ktoré umožňujú analýzu NO2, NOx, CO, O3, VOC, hlučnosti, teploty, vlhkosti a ďalších komponentov znečistenia.

MONITOROVANIE VNÚTORNÉHO PROSTREDIA

ECM dodáva prenosné a stacionárne prístroje na sledovanie:

koncentrácie toxických a výbušných plynov

prašnosti, hluku, vibrácií, mikroklímy

prístroje na nastavenie klimatizačných a vzduchotechnických zariadení

vzorkovače expozície pracovníkov na plynné a prašné kontaminanty počas pracovnej doby

MONITOROVANIE PROCESNÝCH PLYNOV A KVAPALÍN

ECM dodáva analyzátory plynov pre široký rozsah priemyselných aplikácií. Medzi hlavné kategórie patria:

analyzátory O2 a CO pre riadenie spaľovacích procesov

analyzátory určené na riadenie cementárenských a mangánových pecí

analyzátory NIDR a NDUV na analýzu plynov v chemických, petrochemických, potravinárskych, metalurgických, sklárskych a keramických procesoch

analyzátory čistoty plynov pre technologické, potravinárske a medicínske plyny

analyzátory zloženia a výhrevnosti energetických plynov

prístroje na analýzu bioplynov

analyzátory na riadenie Clausových procesov pre rafinérie, koksovne a chémiu

analyzátory sírovodíka a sírnych zložiek v petrochemických aplikáciách

NIR systémy pre blending benzínu, motorovej nafty a výrobu aromátov

procesné chromatografy

prístroje na analýzu síry v benzíne a nafte

analyzátory pre výrobu chlóru a PVC

analyzátory farby a zákalu benzínu a motorovej nafty

prístroje na analýzu vody a rosného bodu v rozličných plynoch a v kvapalinách

MONITOROVANIE ÚNIKU TOXICKÝCH ALEBO VÝBUŠNÝCH PLYNOV A POŽIAROV

stacionárne a prenosné systémy detekcie toxických a výbušných plynov

optické detektory požiaru, obzvlášť vhodné pre petrochemické podniky, výrobu a horľavých plynov, letecké hangáry, papierne, atď.

Analýza vody

ECM dodáva monitorovacie systémy na sledovanie:

pitnej vody

odpadových vôd

technologickej vody

povrchových vôd

podzemných vôd

Dodávaná analytická technika zabezpečuje pri nízkych nárokoch na prevádzku a údržbu dobrú zhodu s referenčnými laboratórnymi metódami.

Hlavnými prístrojovými kategóriami sú:

spektrometrické prístroje, ktoré môžu byť vnorené priamo do monitorovanej vody bez potreby chemikálií a rutinných kalibrácií a ktoré poskytujú multikomponentnú informáciu o koncentrácii zložiek znečistenia s mimoriadnou citlivosťou vo veľmi širokom rozsahu koncentrácií

automatické analyzátory na báze kolorimetrie, titrácie, či potenciometrie

špecializované analyzátory na sledovanie CHSK, BSK, TOC, NEL, jednotlivých uhľovodíkov, prípadne chlórovaných uhľovodíkov a toxicity

analyzátory toxicity a rias pre vodárenstvo

analyzátory určené na dávkovanie koagulantov a flokulantov

kombinované monitory pH, ORP, rozpusteného kyslíka, vodivosti, chlóru, čpavku, dusičnanov, zákalu, chlorofylu, prieniku fotosyntetizujúceho žiarenia…

on-line refraktomery na určenie obsahu cukru, kyselín, výluhov a iných rozpustných zložiek

prenosné a stacionárne zariadenia na odber vzoriek vody pre neskoršiu analýzu v širokej palete rozličných vyhotovení

technológie na dezinfekciu vody, riadenie aerácie, dávkovanie koagulantov, anaeróbnych ČOV, redukciu arzénu, či rozpúšťadiel vo vode

Analýza častíc

ECM ponúka špecializované riešenia v oblasti sledovania veľkosti a koncentrácie častíc:

kontinuálne monitory koncentrácie aerosolov v okolitom ovzduší a pracovnom prostredí

kontinuálne prístroje na sledovanie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v emisiách

monitory správnosti funkcie textilných filtrov

vzorkovanie častíc s možnosťou následnej analýzy na obsah ťažkých kovov podľa noriem PM10, PM2.5 a PM1

čítače častíc

monitory rozdelenia veľkosti častíc

testery filtrov a plynových masiek

analyzátory častíc v emisiách spaľovacích motorov

monitory vysušovania sprejov

prístroje na sledovanie práškových produktov v potrubiach

Sledovanie rýchlosti a rozmerov

ECM dodáva úplný sortiment bezkontaktných laserových prístrojov na presné sledovanie rýchlosti, dĺžky a rozmerov rozličných produktov.

Prístrojové objekty

Prístrojové objekty sú vyhotovené zo sendvičových komponentov z hliníka a plastov. Pri nízkej hmotnosti a pri vynikajúcich tepelno-izolačných vlastnostiach umožňujú optimálne umiestnenie analytických, komunikačných a navigačných prístrojov pre široký rozsah stacionárnych i mobilných aplikácií v rozličných klimatických podmienkach.

Priemyselné riadiace systémy a snímače

ECM dodáva široký sortiment prostriedkov priemyselnej automatizácie:

DCS riadiace systémy pre petrochemické, chemické a energetické aplikácie

automatické ventily a akčné členy

snímače a prevodníky s analógovou i digitálnou komunikáciou

špeciálne riešenie na sledovanie tlaku a prietoku aj v extrémnych aplikačných podmienkach

Hydrometeorológia

ECM dodáva kvalitné systémy pre profesionálne hydrologické a meteorologické aplikácie.

meteorologické a klimatologické monitorovacie stanice a ich komponenty

zrážkomerné stanice

hydrologické stanice

miniatúrne hydrologické systémy určené na umiestnenie vo vrtoch podzemných vôd